Arbetsområden

Helhet och systematik
Vårt mål är att fler människor – inte bara ska börja studera vid högskolan – utan också gå igenom studietiden ut till arbete eller forskning.

För att lyckas med detta måste universitet och högskolor arbeta systematiskt med allt från rekrytering till alumniverksamhet, så att uppföljningar leder till förändringar och till höjd kvalitet. Därför är pedagogik och breddad rekrytering en nödvändighet i allt arbete.

NSHU samarbetar med lärosäten och studenter på flera olika sätt:

  • genom att skapa mötesplatser, konferenser och workshops, för kunskaps- och erfarenhetsutbyte,
  • genom att stödja och uppmuntra lärosäten som vill samarbeta i ämnesnätverk eller tematiska nätverk.

Våra fyra arbetsområden
Förändrings- och förnyelsearbetet inom högskolevärlden är intentsivt. Insikten är att det krävs nya tankar och metoder för att möta framtidens krav.

Vi på NSHU arbetar inom fyra arbetsområden där förnyelsearbetet är centralt. Efter regeringens beslut om nedläggning av NSHU vid årsskiftet 2008-2009 så har fokus flyttats till fortlevnad av verksamheter.