Mobiltelefoner och undervisning

Mobiltelefon i undervisning

Det finns lika många åsikter om mobiltelefoner i skolan som träd i skogen. Det är en frågeställning som engagerar allt från föräldrar, ungdomar och skolpersonal. Å ena sidan är mobiltelefoner är underbart verktyg, föräldrar kan ha koll på sina barn, Läs mer …

Expertgrupper – ped

Expertgrupper De ska, inom en given tidsram, arbeta med en eller flera frågor inom ett särskilt utvalt område. Grupperna ska bevaka det som sker inom området och bidra till kunskapsspridning av detta genom exempelvis nätverk, rapporter och seminarier.

Så ska kursinformation göras

Så ska kursinformation göras (av lärosäten) I och med avvecklingen av NSHU har Högskoleverket (HSV) och Verket för högskoleservice (VHS) tagit över ansvaret för Nätuniversitetet och dess söktjänst/kursdatabas. Under resten av 2008 och hela 2009 är det HSV som har både informationsansvaret Läs mer …

Pedagogiska utvecklingsprojekt

Pedagogiska utvecklingsprojekt Rådet för högre utbildning har under femton år stöttat det pedagogiska utvecklingsarbetet vid universitet och högskolor. Rådet har även fördelat medel till svenska lärosäten för utvecklingsinsatser. Man har även följt upp insatserna och spridit information kring arbetet. Från Läs mer …

Projekt -bol

Webbaserat kvalitetsstöd för arbetet kring lärandemål, examination och läraraktiviteter Projektet syftar till att stödja lärosätenas arbete med de pedagogiska aspekter som är kopplade till den nya examens- och utbildningsordningen. Den nya struktur som är ett led i Sveriges anpassning till Läs mer …

Breddad rekrytering

Breddad rekrytering Tradition och invanda mönster ska inte styra vem som studerar på högskolan. Behov, motivation och kompetens ska avgöra. Studenternas sammansättning ska spegla befolkningens.  Människor med olika bakgrund berikar den totala kvaliteten på högre utbildning. Breddad rekrytering är så Läs mer …

Pedagogisk utveckling

Lärande pågår ständigt. Det finns inte ett sätt att lära sig på eller en inriktning som är bättre än någon annan. Pedagogisk utveckling innebär att skapa goda miljöer för lärande. Bland annat handlar det om att göra verklighet av tankarna Läs mer …

Projekt

Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. I den utvecklingen ska NSHU stimulera och främja breddad rekrytering och bred pedagogisk utveckling. Alla NSHU:s projekt ska gynna breddad rekrytering. Det vill säga varje projekt ska visa på hur deras arbete påverkar högskolans Läs mer …

Nätverk – it

Nätverk inom IT-stödd distansutbildning IKT-infrastukturgrupp IKT-infrastrukturgruppen skall arbeta med frågor som rör teknik i undervisning, i projekt och i handledning. Viktiga frågor att diskutera i denna grupp är exempelvis: Upphovsrätt (i samarbete med KK-stiftelsen) Kartläggning av forskning inom området Lärobjekt Läs mer …

Arbetsområden

Helhet och systematik Vårt mål är att fler människor – inte bara ska börja studera vid högskolan – utan också gå igenom studietiden ut till arbete eller forskning. För att lyckas med detta måste universitet och högskolor arbeta systematiskt med Läs mer …