Pedagogiska utvecklingsprojekt

Pedagogiska utvecklingsprojekt
Rådet för högre utbildning har under femton år stöttat det pedagogiska utvecklingsarbetet vid universitet och högskolor. Rådet har även fördelat medel till svenska lärosäten för utvecklingsinsatser. Man har även följt upp insatserna och spridit information kring arbetet.

Från 1 januari 2006 tog Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning över ansvaret för frågor kring pedagogiskt arbete.

Under perioden 1999–2004 har 78 projekt finansierats av Rådet för högre utbildning. Det totala stödet uppgår till knappt 57 miljoner kronor. 25 lärosäten har beviljats medel under den aktuella perioden och Linköpings universitet har med god marginal varit mest framgångsrikt med 13 projekt finansierade.

De stora universiteten dominerar som mottagare av anslagen. Nästan 60 procent av beviljat projektstöd har gått till universiteten i Linköping, Göteborg, Lund, Umeå, Uppsala och Kungliga tekniska högskolan. Av högskolorna har Borås dominerat, de har fått fyra projekt finansierade.

Projekten spänner över många områden och akademiska fält men kan sammanfattas i följande teman under rubriken ”Lärandets organisering och kunskapskvalitet”:
examinationsformer
informationsteknik
pedagogiska metoder (portfolio, problembaserat lärande, laborativa arbetssätt)
Projekten har utan tvekan berikat den svenska högskolan. Svårigheten har varit att åstadkomma uthålliga verksamheter samt att sprida erfarenheterna till andra högskolor. Tidvis har också avrapporteringen varit av skiftande kvalitet och ibland har projekten varit alltför solitära till sin karaktär.