Projekt -it

Företagsekonomi
Under 2004 utfördes en kartläggning av distansutbildningen i företagsekonomi (se det avslutade projektet Företagsekonomi – kartläggning)
Arbetet resulterade i ett fortsatt samarbete kring en gemensam programutbildning på nätet med Blekinge tekniska högskola, Högskolan i Kalmar, Högskolan Väst och Uppsala universitet. Ett lösligare samarbete kring det lokala och nationella kursutbudet initierades också.
Myndigheten har beslutat att stödja dessa samarbeten genom att finansiera upprätthållandet och utvidgandet av det existerande nätverket och arbetet kring en programutbildning.

Myndigheten har tillsammans med andra utbildningsmyndigheter arbetat med att ta fram en nationell standard för metadata för kursinformation (se projektet: Mjuk infrastruktur inom utbildningsområdet. Under tiden har även arbete på att förfina informationen gjorts. Myndigheten har beslutat att finansiera en fullskaletestning av modellen inom ämnet företagsekonomi.

Budget
350 000 kronor

Projekttid
Start: 2005-01-01
Slut: 2005-12-31

Projektägare
Örebro universitet

Energiteknik
Myndigheten prioriterar insatser inom vård-, lärar- och ingenjörsutbildningar. Som ett led i att göra ingenjörsutbildningarna mer tillgängliga finansierar myndigheten ett samarbete kring webbaserat magisterprogram i energiteknik mellan Kungliga tekniska högkolan, Umeå universitet, Karlstads universitet, Uppsala universitet, Högskolan i Gävle och Linköpings universitet.
Med erfarenheter dragna från projektet Ingenjörsutbildning online kommer fokus för myndighetens finansiering att ligga på samordning, överbryggande av administrativa hinder och kompetenshöjning av lärarna.Projektplan
Budget: 1 370 000 kronor
Projekttid: 041201-061231
Projektägare: Kungliga tekniska högskolan

Kurser med undervisningsspråk engelska
Bakgrund och syfte
Via www.netuniversity.se är det idag möjligt att söka efter kurser med engelska som undervisningsspråk, men informationskvaliteten är låg. Informationen om kurserna lämnas både på svenska och engelska omväxlande, vilket gör det i praktiken svårt att hitta nödvändig information.
Till problemen hör även frågor med koppling till exempelvis antagning, databashantering och den nya utbildnings- och examenstrukturen. Fem lärosäten har anmält intresse att arbeta vidare för att förbättra informationskvaliteten för kurser på www.netuniversity.semed undervisningsspråk engelska.

Till bakgrunden hör också en kartläggning som NSHU gjorde under våren 2006.

Kartläggning hur kursinformation görs vid lärosäten inom Nätuniversitetet.

Budget
50 000 kronor

Projekttid
Start: 2006-09-01
Slut: 2007-12-31

Arbetsgrupp
Representanter för Umeå universitet, Mittuniversitetet, Uppsala universitet, Högskolan i Halmstad, Lunds universitet samt NSHU.

Medicinsk informatik/hälsoinformatik (nationell distansutbildning)
Ett samverkansprojekt med syfte att utveckla ett samarbete och skapa förutsättningar för att genomföra en gemensam nationell distansutbildning i ämnet medicinsk informatik/hälsoinformatik. Projektet kommer att dra nytta av tidigare projekt till exempel NätSpeS och E-lärande Öst. Målet är att utifrån projektets resultat sätta igång en utbildning.

Budget
750 000 kronor

Projekttid
Start: 2006-12-15
Slut: 2007-12-31

Rapport
Projektet kommer att generera en slutrapport som ska vara klar senast 28 februari 2008.

Arbetsgrupp
Projektet bygger på ett informellt nätverkssamarbete mellan sådana institutioner i landet som bedriver utbildning och forskning inom medicinsk informatik. Det etablerades 1997 på nationell basis som ”Virtuell Institution för Medicinsk Informatik (Vimi)”. Följande universitet och högskolor är för närvarande delaktiga i projektet: Göteborgs universitet, Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Gävle, och Högskolan i Kalmar.

Översikt av e-mötessystem
IKT-infrastrukturgruppen gör en kartläggning och test av e-mötesverktyg. Orsaken till kartläggningen är Googles köp av Marratech och osäkerheten som råder om det är möjligt att  vidareutveckla programvaran. Universitet och högskolor måste ha en beredskap för att kunna byta till andra e-mötesprogram.

Kartläggningens syfte är att dels göra en inventering av befintliga lösningar och dels testa och utvärdera dem efter ett antal kriterier. Test och utvärdering görs både utifrån tekniska som användaraspekter och hur de fungerar i den pedagogiska situationen.

Ett antal lärosäten är inbjudna att delta i kartläggningen. Det finns två sätt att stödja arbetet på. Man kan antingen arbeta i projektet genom att i arbetstid testa och utvärdera eller betala. NSHU bidrar med ett grundbelopp men vill också se att universitet och högskolor bidrar, antingen praktiskt eller finansiellt.

Projektplan
Budget: 85 000 kronor

Projekttid: 080201-080630

Mål: En rapport som visar vilka alternativa e-mötesverktyg som finns samt att visa fram fördelar och nackdelar med dem.

Styrgrupp: Det är IKT-infrastrukturgruppens styrgrupp. I den finns
Mia Lindegren, Uppsala universitet
Elisabeth Saalman, Chalmers tekniska högskola
Claes Asker, Karlstads universitet
Jan Svärdhagen, Högskolan Dalarna
Karl Ageberg, Lunds universitet