Så ska kursinformation göras

Så ska kursinformation göras (av lärosäten)
I och med avvecklingen av NSHU har Högskoleverket (HSV) och Verket för högskoleservice (VHS) tagit över ansvaret för Nätuniversitetet och dess söktjänst/kursdatabas. Under resten av 2008 och hela 2009 är det HSV som har både informationsansvaret och ansvaret för tekniken (söktjänsten). Planen är att VHS skall integrera Nätuniversitetets söksjänst i studera.nu från och med 2010. De nya kontakt personerna hittar ni längst ner på sidan.

Från och med mitten av februari 2008 går vi över till Emil version 1.1. De förändringar som har tillkommit och som berör nätuniversitetskurser är beskrivna längre ned på sidan.

I februari 2006 har vi tillsammans med studera.nu (som nu driftas av VHS och kallas för sökandewebben) gått över till en ny metadatamodell – Emil version 1.0.
Denna modell har vissa ändringar mot den gamla versionen 0.3.3.

Innan denna övergång måste alla lärosäten som är med i Nätuniversitetet koda om sina kursbeskrivningar för att de skall kunna hanteras av de nya söktjänsterna.
Nedan följer en beskrivning av vad som skiljer beskrivningen av Nätuniversitetskurser från övriga kurser.
Övergången till en ny version av metadatamodellen är en del av NyA-projektet.

Mer information om NyA hittas här:
Allmän information om NYA (VHS)

Mer om Emilprojektet kan hittas här:
Emil – Gemensam standard för utbildningsinformation

Så här ska Nätuniversitetets kurser och program beskrivas i lärosätenas tryckta utbildningskataloger och nätbaserade utbildningskursdatabaser.
Anvisningarna gäller två delar: dels vilka uppgifter Nätuniversitetet vill att lärosätena skriver in i själva kursbeskrivningen, dels metadata i webbsidans kod. Metadata är osynliga på kursbeskrivningens webbsida men tjänar syftet att göra denna sida sökbar utifrån de kriterier/xml-element som finns i studera.nu.

Anvisningar för vilka uppgifter kursbeskrivningarna ska innehålla i löptext
Uppgifterna läggs in i kursbeskrivningens löptext under rubriken Uppläggning för distanskurs. De mellanrubriker som anges nedan skall också användas.

Antagning
Ange när man kan antas till kursen. (Samma uppgifter som i Emil-elementet educationEvent/startDate)

Sammankomster
Ange hur sammankomsterna genomförs och om de är frivilliga:

  • veckoslut
  • kvällstid
  • dagtid

Ange hur långa sammankomsterna är:

  • heldagar
  • halvdagar eller antal timmar

Ange var sammankomsterna hålls:

  • högskoleorten
  • lärcentrum, vilka?
  • annat lärosäte, vilket?
  • annan plats, vilken?

Lärarstöd
Ange hur kommunikationen inom kursen sker; dialogen mellan lärare/studerande – studerande.

IT- eller IKT-stöd/Teknikinformation
Ange vad som krävs för att följa kursen. Till exempel tillgång till: dator
uppkoppling (modem eller bredband/ADSL etc)
datorvana (alternativt beskriva "kursen ges med stöd av Internet och e-post")
videokonferens
Examination
Ange hur och var examination sker.

Tillägg
Exempelvis: ”Datorutrustning, videokonferens etc. finns vid närmaste lärcentrum.”
Länk till översikt över lärcentra
Märkning enligt Emil 1.1
Från och med Emil 1.1 kommer vi inte längre använda oss av partner-elementet för beskrivning av nätuniversitetets kurser. I stället har vi utökat vokabulärlistan (antal tillåtna värden) med itdistance under formOfStudy elementet.

Exempel:

<formOfEducation>
<formOfStudy>itdistance</formOfStudy>
</formOfEducation>
Dessutom har vi beslutat att lyfta in angivelse av antalet obligatoriska och icke obligatoriska fysiska möten på plats från extensionInfo till ett nytt element physicalMeetings som är ett underelement till elementet educationActivities. OBS! Det har blivit felstavning i attributet nonCompulsoryMeetings som blev nonCompulsaryMeetings i stället. Dvs man MÅSTE stava fel för att det skall accepteras av parsern. Detta kommer att ändras i framtiden i en senare version av Emil-standarden.

Exempel:

<educationActivities>
<physicalMeetings compulsoryMeetings=”X” nonCompulsaryMeetings=”Y” /> </educationActivities>
Då får man använda antingen educationActivity eller physicalMeetings. Se även illustrationen nedan:

XML-Schema för physicalMeetings ser nu ut så här:

<xs:element name=”educationActivities” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Aktiviteter, sammankomster, träffar eller liknande</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:choice>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Om educationActivities används så finns det två val. Antingen beskrivs alla kursgenomförandets aktiviteter i detalj eller så ges, om det finns fysiska träffar möjlighet att att definiera detta samt ange hur många</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:element name=”educationActivity” type=”educationActivityType” maxOccurs=”unbounded”/>
<xs:element name=”physicalMeetings” type=”physicalMeetingsType”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Definierar att det finns fysiska träffar. Här finns möjlighet att även ange antalet obligatoriska respektive icke obligatoriska träffar.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name=”physicalMeetingsType”>
<xs:attribute name=”compulsoryMeetings”>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=”xs:int”>
<xs:minInclusive value=”0″/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name=”nonCompulsaryMeetings”>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=”xs:int”>
<xs:minInclusive value=”0″/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
Till slut visar vi ett konkret exempel på skrivning av de nya elementen:

Exempel 1: Nätuniversitetskurs med 3 icke obligatoriska möten

<formOfEducation>
<formOfStudy>itdistance</formOfStudy>
</formOfEducation>
<educationActivities>
<physicalMeetings compulsoryMeetings=”0″ nonCompulsaryMeetings=”3″ />
</educationActivities>
XML-elementet partners som är en del av elementet educationEvent
(till och med Emil v 1.0)
För att en utbildning ska synas i Nätuniversitetets publika kursdatabas ska elementet ”partners/partner” användas (visas nedan).

<partners>
<partner>netuniversity</partner>
</partners>

Elementet <partner> är en del av educationEvent-elementet.
Obs! Partners-elementet kommer ovanför educationProviderRef och educationInfoRef i educationEvent-elementet och inteunder extensionInfo.Noll sammankomster
Attributet compulsoryMeetings i elementet educationEvent/extensionInfo/nuEventExtension/educationActivities/distance
kan användas för att ange antal obligatoriska, fysiska sammankomster. Eventuell obligatorisk salstentamen ska räknas in här. Kodexempel (antal obligatoriska fysiska sammmankomster är satt till 0

<extensionInfo>
<nuEventExtension xmlns=”http://netuniversity.se/NU-emil-extensions/event”
xsi:schemaLocation=”http://netuniversity.se/NU-emil-extensions/event nueventextension.xsd”>
<educationActivities>
<distance compulsoryMeetings=”0″ nonCompulsoryMeetings=”3″ />
</educationActivities>
</nuEventExtension>
</extensionInfo>
Om studenten bockar för ”Utbildningar utan obligatoriska fysiska möten” vid sökning på ”Sök utbildning”-sidan, så kommer resultatet i träfflistan att innehålla endast kurser som har angivit 0 i elementet educationActivity.
Har kursen en obligatorisk sammankomst ska attributet ha siffran 1. Har kursen två obligatoriska sammankomster ska siffran 2 anges.
Om högskolan inget anger så står det i träfflistan x. Det vill säga uppgift om antalet obligatoriska möten har inte angetts.

”compulsoryMeetings” upplyser den sökande om att utbildningen har 0, 1, 2 eller x antal obligatoriska möten. Uppgifter om hur närvaro/samlingar är förlagda i tid läggs i löptext i utbildningsbeskrivningen.

I och med avvecklingen av NSHU har Högskoleverket (HSV) och Verket för högskoleservice (VHS) tagit över ansvaret för Nätuniversitetet och dess söktjänst/kursdatabas. Under resten av 2008 och hela 2009 är det HSV som har både informationsansvaret och ansvaret för tekniken (söktjänsten). Planen är att VHS skall integrera Nätuniversitetets söksjänst i studera.nu från och med 2010.