Projekt -bol

Webbaserat kvalitetsstöd för arbetet kring lärandemål, examination och läraraktiviteter
Projektet syftar till att stödja lärosätenas arbete med de pedagogiska aspekter som är kopplade till den nya examens- och utbildningsordningen. Den nya struktur som är ett led i Sveriges anpassning till Bolognaprocessen.

Ett webbaserat nationellt stöd för högskolornas pedagogiska arbete kring lärandemål, examination och läraraktiviteter skall utvecklas. Detta skall leda till en effektivisering av det pedagogiska och kvalitetsarbetet kring anpassning till en ny examensordning.
Projektplan
Budget: 1 991 000 kronor
Projekttid: 051215-071031
Projektägare: Sveriges lantbruksuniversitet. Andra deltagare är Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan, Mälardalens högskola, Stockolms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm, Umeå universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet.

Lärandemål för informationskompetens
Syftet är att stödja bibliotekens arbete med Bolognaprocessen. Det sker genom att sprida erfarenhet och goda exempel på hur lärandemål och kompetenser kan formuleras och hur man kan mäta om målen uppfylls.

Projektplan

Budget:

Projekttid: 060401-061130

Projektägare: Kungliga biblioteket/Bibsam