Nätverk – it

Nätverk inom IT-stödd distansutbildning
IKT-infrastukturgrupp
IKT-infrastrukturgruppen skall arbeta med frågor som rör teknik i undervisning, i projekt och i handledning. Viktiga frågor att diskutera i denna grupp är exempelvis:

Upphovsrätt (i samarbete med KK-stiftelsen)
Kartläggning av forskning inom området
Lärobjekt
Teknisk kompetens
Gemensamma infrastrukturella lösningar
Än så länge är ett 20-tal högskolor och universitet representerade i gruppen.

 

Referensgrupp för lärcentra
I Sverige finns 250 lärcentra fördelat på landets kommuner. Lärcentra är viktiga i arbetet att få studieovana att ta steget in fortsatta studier, på högskolenivå eller annan nivå. Referensgruppen ska vara ett gemensamt stöd för universitet och högkolor och lärcentrarörelsen samt för NSHU.

 

Referensgrupp för lärarutbildning
Söktrycket till lärarutbildning på distans har länge varit stort, därför satsade tidigare Myndigheten för Sveriges nätuniversitet på ett nätverk för lärarutbildare. Gruppen har varit en viktig länk mellan myndigheten och lärosätenas interna arbete med utvecklingen av IT-stödd lärarutbildning på distans.  I nätverket finns idag 24 personer från högskolor och universitet som utbildar lärare, representanter från facket finns också med.