Projekt

Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. I den utvecklingen ska NSHU stimulera och främja breddad rekrytering och bred pedagogisk utveckling.

Alla NSHU:s projekt ska gynna breddad rekrytering. Det vill säga varje projekt ska visa på hur deras arbete påverkar högskolans arbete med breddad rekrytering i positiv riktning.

Genomgång av handlingsplaner
NSHU startade arbetet inom breddad rekrytering med en genomgång av universitetens och högskolornas handlingsplaner för mångfald. En arbetsgrupp fick i uppdrag att analysera lärosätenas handlingsplaner. Analysen ligger till grund för myndighetens insatser inom de sju olika områdena av breddad rekrytering (se figur).
Insatserna kommer i första hand fokusera på att sprida goda exempel, stödja nätverksbyggande och kartlägga behov av vidare fördjupningsstudier.

Projektplan
Tidplan:  Februari – september 2006

Resultat: NSHU har bjudit in till tre regionala seminarier i slutet av november för att presentera genomgången och lyfta fram goda exempel via workshops. Se ”Inbjudan till seminarium”.

Genusmedveten förändring av grundläggande kurser i beräkningsvetenskap
Projektet syftar till att genomföra en genomgripande förändring av grundläggande kurser i beräkningsvetenskap.

Förändringen ska ske på ett genusmedvetet sätt för att göra kurserna mer attraktiva för kvinnliga studenter, och för att på detta sätt bredda rekryteringsbasen för kurserna, ämnet och för de program där kurserna ingår.

På längre sikt ser vi denna omarbetning som en del i en större förändringsprocess av civilingenjörsutbildningarna. Vi planerar att använda en studentcentrerad pedagogik som skall stödja studenternas meningsskapande genom att tydliggöra ämnets tvärvetenskapliga karaktär och roll i samhället. Den pedagogiska modellen bygger på aktionsforskningscykler i vilka studenterna får möjlighet att agera, observera, reflektera och slutligen revidera.
Budget: 1 401 000 kronor

Projekttid: Start: 2006-09-01 Slut: 2008-09-31

Projektägare: Uppsala universitet

 

Interaktiv återkoppling mellan laborationer och teori i kemiundervisningen

Budget: 1 796 000 kronor

Projekttid: Start: 2006-09-01 Slut: 2008-09-31

Projektägare: Uppsala universitet

Garagevägen inom universitetet: Nya strategier för musikutbildning
BoomTown Music Education (BTME) innefattar tre progressiva terminer på högskolenivå, initierade av Musikhögskolan i Piteå, placerade i Borlänge. Här uppmuntras studenterna att utveckla sitt musicerande på ”musikers vis”, via gehörsbaserat lärande med tonvikt på originalitet och artisteri, såväl i replokaler som i inspelningsstudios.

BTMEs filosofi är att öka den musikaliska, sociala och etniska mångfalden inom musikutbildningen genom att blanda lärarhandledda självstudier kring lärande och kommunikativa processer med gästande inspiratörer, artister, musiker. Vi planerar att implementera nya strategier för lärande i grupp, både för studenterna och för ledningsgruppen. Projektet kommer dessutom att kontinuerligt utvärdera huruvida dessa strategier stärker den personliga och sociala utvecklingen samt det musikaliska lärandet. Projektets vidareutveckling och utvärdering baseras på deltagande observationer, analyser av inspelningar och konserter, intervjuer samt studenternas dagböcker och skriftliga reflektioner.

Budget: 1 449 050 kronor

Projekttid: Start: 2006-09-01 Slut: 2008-09-31

Projektägare: Luleå tekniska universitet

Vägnät – stöd och infrastruktur för distansstudenter
Under 2006 arbetade Högskolan Väst, Växjö universitet och Mittuniversitetet med en kartläggning av studenternas tillgång till stödfunktioner och infrastruktur för sitt lärande.
Utredningen ska ligga till grund för vidare satsningar från myndigheten för att stödja projekt för utbyggnad och synliggörande av stöd till studenter. Arbetet gjordes i samverkan med Högskoleverkets utvärdering av studentstöd på campus.Projektplan
Budget
150 000 kronor

Projekttid
Start: 2005-12-15
Slut: 2006-09-30

Vägledningsinfo.se – studievägledning  i nationell samverkan
Det finns mycket information om utbildning på Internet, ändå är det svårt att hitta fram och sortera.  Nätuniversitetets studievägledare upptäckte tidigt studenternas behov. De saknar personlig kontakt med en studievägledare som kan ge stöd i den beslutsprocess en aktiv eller en presumtiv student befinner sig i. Många visste inte om att det finns studievägledare i kommunen eller på högskolan som de skulle kunna vända sig till.

Tankar föddes på att erbjuda en nationell oberoende webbaserad studievägledning där den sökande kan ta kontakt på det sätt som passar honom eller henne och typen av fråga. Resultatet blev www.vagledningsinfo.se  en webbaserad tjänst där vuxna erbjuds olika sätt att ta personlig kontakt med en studievägledare.
Tjänsten ska ses som ett komplement till ordinarie studievägledning i kommuner och på högskolor och erbjuder därför kontakt på kvällar och helger. E-post, telefon, chatt och e-möte är de kontaktvägar som finns att välja mellan och bemanning är möjlig på måndag – torsdag samt söndag mellan kl. 16 – 19. I tjänsten finns också tillgång till ytterligare ett nätverk av studievägledare inom högskolan och vuxenutbildningen som de som bemannar vid behov använder sig av. Allt för att den sökande ska få så bra service som möjligt. Studievägledarna på Vägledningsinfo arbetar efter Sveriges vägledarförenings etiska deklaration.

Rapport
Mia Lindberg har med hjälp av Anders Eklann och Eva-Lena Axelsson skrivit ner hur en idé om en mer flexibel vägledningstjänst blev till ett projekt:

Vägar till vägledning – En historia om en oberoende, nationell och flexibel vägledningstjänst (pdf 2,4 MB)Budget
200 000 kronor. Pilotprojektet finansieras av NSHU.

Projekttid
Start: 20070201 Tjänsten öppnades för allmänheten i början av maj.
Slut: 20080110

Mål
Utifrån den kontinuerliga uppföljning och utvärdering som görs kommer en plan för att göra tjänsten permanent att läggas fram. Förebilder finns både i  Finland och Frankrike.

Arbetsgrupp
Närmare 30 vägledare från kommun och högskola ställer upp i denna samverkan. De har utbildats inför arbetet med tjänsten.